Eva Růtová

Eva Růtová vás společně s Jakubem Demlem, spoluautorem metodiky Mediální dílny (Gameleon, s.r.o.), pozve k interaktivní ochutnávce “mediální dílny” – online prostředí pro práci s postoji k odlišnostem mezi lidmi a kulturami na 2. st. ZŠ.

Anotace: Mediální dílna, určená pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, přináší nástroje a metody, které pomohou navést žáky k vlastnímu reflektovanému postoji k výzvám současnosti, který není založen jen na přebírání stereotypů z médií nebo rodiny, ale na aktivním hledání a kritickém myšlení. Dílna ani metodika nenabízí primárně řešení těchto problémů. Mladým lidem by měla především ukázat, že tou hlavní výzvou současnosti je zodpovědné nakládání s vlastním úsudkem a prohlubování ostražitosti před předsudky, demagogiemi a ideologiemi jakéhokoliv typu. Continue reading „Eva Růtová“

Nikola Křístek

Nikola Křístek (Agentura pro sociální začleňování) povede společně s Radkem Jiránkem úvodní přednášku bloku Agentury pro sociální začleňování na téma: Podpora inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím vzdělávání

Anotace: V Agentuře pro sociální začleňování vede Kampaň proti rasismu z násilí a nenávisti, dalším iniciativám, zejména v oblasti vzdělávání a sociálních inovací, se věnuje v neziskových organizacích AISIS a Unie center pro rodinu a komunitu.

Na konferenci odborně garantuje a moderuje blok Inkluze v kontextu celoživotního vzdělávání

Iva Tahová

Iva Tahová (EDUin) bude mít workshop na téma: Propojení formálního a neformálního vzdělávání při strategickém plánování v regionech

Anotace: Ve svém workshopu představí aktivity i vize programu Města vzdělávání, který se zaměřuje na podporu vzdělávání v regionech, a to především strategickým plánováním rozvoje vzdělávání na úrovni měst a obcí. EDUin přichází do měst s participativními metodami tvorby vzdělávací strategie, na které se vždy podílí široká škála lokálních aktérů. Vzdělávání je tak vnímáno v nejširším slova smyslu. Aktuální témata ve vzdělávání, včetně inkluze, pak město řeší společně a koordinovaně. A veřejnost se o nich dozvídá např. také nově zřizovanými lokálními EDUpointy.

Bente V. Svenskerud

Bente V. Svenskerud (školní poradkyně ve škole Linderud v Oslu) bude mít přednášku na téma: Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním ve škole Linderud v Oslu

Anotace: Pracuji jako školní poradkyně ve škole Linderud v Oslu, ve čtvrti Groruddalen, která je oblíbená mezi imigranty. Pracuji s minoritami už 25 lět a zkušenosti mám ze dvou různých škol. Inkluze je vize, ke které v naší škole směřujeme už asi dvacet let, znamená školu pro děti, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby, i pro žáky z minorit pocházející z celého světa. Inkluze je velmi rozsáhlé téma, které se musí vyrovnat s mnoha různými podmínkami. V naší škole to vnímáme jako výzvu. Pracujeme systematicky a tvrdě a zažíváme úspěchy i pády. Neustále naši práci reflektujeme a bavíme se o tom, jak nalézat nové cesty, kterými se dát.

Vystoupení Bente V. Svenskerud na konferenci Škola pro všechny:

Yechiel Bar-Chaim

Yechiel Bar-Chaim (nezávislý konzultant dobročinných strategií pro zlepšování situace sociálně vyloučených lidí) bude mít vystoupení na téma: Přenositelnost metod inkluzivního vzdělávání (např. Feuersteinova metoda) do českého prostředí

Anotace: Úspěch nové české celostátní reformy školství bude záviset na usilí lidí jako jste vy, publikum této konference. Tato reforma slibuje poskytnout jednotlivým žákům nejrůznější podpůrná opatření, která potřebují pro své vzdělávání, a to taková, která už jsou v českém vzdělávacím systému využívána. Otázka tedy zní, znamená to větší množství té stejné práce?

Zkušenosti odjinud ukazují zásadní úlohu dvou prvků, které do značné míry v současném českém vzdělávacím prostředí chybí.  Jsou jimi:

  1. Organizace a iniciativy na podporu vzdělávacích potřeb speciálně pro sociálně vyloučené minority, které vyrůstají z bezprostřední komunity. 
  2. Použití alternativních přístupů ke vzdělání, které mají význam pro všechny zúčastněné a které transformují proces učení uvnitř třídy i mimo ni.

Vystoupení Yechiel Bar-Chaima na konferenci Škola pro všechny: 

Edita Stejskalová

Edita Stejskalová (Rada vlády pro národnostní menšiny) bude mít workshop na téma: Šikana z důvodu etnicity

Anotace: Jsem dlouhodobě přesvědčená, že šikana romských dětí ve školách je jednou z klíčových příčin jejich nízkého zastoupení v hlavním vzdělávacím proudu a ovlivňuje do budoucna negativním způsobem jejich vlastní identitu – osobní i občanskou.

Chtěla bych představit skrze osobní příběhy romských dětí jejich zkušenosti a pocity, které v základních školách zažívají nebo zažily. Jaká jsou specifika šikany romských dětí, jak na ně reagují samotní rodiče a jaké jsou další vzdělávací dráhy šikanovaných dětí? Jaké legitimní nástroje v boji proti etnické/rasové šikaně lze použít? O těchto otázkách bych chtěla diskutovat na svém workshopu.

Susanna Rajala

Susanna Rajala (Finská národní rada pro vzdělávání) bude mít přednášku na téma: Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na finské romské žáky

Anotace: Jakožto na finské občany se na finské Romy vždy vztahovala povinná školní docházka. Nicméně ještě poměrně nedávno v padesátých a v šedesátých letech minulého století měla školní docházka pro Romy jen malý význam, a to především kvůli jejich chudobě a bezdomovectví. Bytová politika sedmdesátých let tento trend změnila a zajistila romským dětem podmínky k tomu, aby mohly chodit do školy, jejich vzdělávání bylo opřeno o komplexní školský systém založený na rovnosti. Skutečná integrace začala až v devadesátých letech, kdy do finských škol začaly přicházet děti imigrantů. Romové se tak stali součástí multikulturní školy. Od přelomu tisíciletí je inkluzivní vzdělávání základním stavebním kamenem finské společné školy.

Vystoupení Susanny Rajala na konferenci Škola pro všechny:

Dana Pražáková

Dana Pražáková (MŠMT) bude mít workshop na téma: Řízení změny na školách a jak tomu může pomoci OP VVV

Anotace: O učitelích se tvrdí, že jako skupina jsou spíše konzervativnější, patří k tzv. strážcům tradic. Pokud stojíme před nějakou velkou změnou, můžeme k ní zaujímat různé postoje. Buď se na ni dívat jako na hrozbu nebo jako na příležitost. V souvislosti s aktuálními změnami v českých školách můžeme využít také nástroje připravené v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dokážeme je využít tak, aby do našich škol pomohly implementovat užitečné změny?

Linda Hagen

Linda Hagen (ředitelka rozvojového oddělení agentury Hero Competence AS, Stavanger, vystudovaná pedagožka (management změny), autorka učebnice „Jobkodder, spilleregler i norsk arveidslliv“ (nakladatelství Damm, 2016), která má bohaté zkušenosti se vzdělávacími programy pro migranty a s řízením procesu změny i osobní efektivity v soukromých firmách) bude mít přednášku na téma: Vzdělávací programy pomáhající migrantům porozumět pracovním zvyklostem a zvyšovat jejich šanci uplatnit se na trhu práce.

Anotace: Zkušenosti norské agentury Hero Competence AS s poskytováním různorodých forem podpory pro migranty s cílem nalezení stabilního zaměstnání: klíčové faktory úspěchu při integraci migrantů do norské společnosti a představení podpůrných programů, které agentura nabízí norským úřadům.

Edita Kozinová

Edita Kozinová (předsedkyně Unie center pro rodinu a komunitu a Rodinného a komunitního centra Chaloupka Ostrava) bude mít přednášku na téma: Rodičovská a sociální gramotnost rodin ohrožených sociálním vyloučením

Anotace: Rozpadem tradiční podoby rodiny zaniká i systém neformálního předávání rodičovských dovedností a životních hodnot z generace na generaci. Předcházet problémům a pomáhat ohroženým rodinám je posláním center pro rodinu a komunitu.